Kerk & ICT

Refomail Klik hier om nummers van Refomail te downloaden

Tekst van de week uit: Genesis 7 : 1, 4 en 5

Thema: Noach

 

"Daarna zeide de HEERE tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht. Want over nog zeven dagen zal Ik doen regenen op de aarde veertig dagen, en veertig nachten; en Ik zal van den aardbodem verdelgen al wat bestaat,9) dat Ik gemaakt heb.
En Noach deed, naar al wat de HEERE hem geboden had. "